Upravljanje organizacionom kulturom

U kompaniji je potrebno stvoriti atmosferu u kojoj svaki pojedinac oseća da pripada organizaciji u kojoj su jasna pravila, da se njegovo mišljenje vrednuje i da ima mogućnost da utiče na promene. Takav osećaj je jedan od glavnih motivatora zaposlenih da pruže visok učinak, pojačava sigurnost kod zaposlenih, kao i vernost i odanost kompaniji.

Sadržaj treninga

 • Izrada kodeksa poslovnog ponašanja
  • sadržaj kodeksa poslovnog ponašanja
  • primena kodeksa poslovnog ponašanja
 • Ispitivanje zadovoljstva zaposlenih
  • kreiranje upitnika za ispitivanje zadovoljstva
  • način sprovođenja anketiranja
  • obrada upitnika
  • priprema izveštaja o rezultatima ispitivanja zadovoljstva
  • prezentacija rezultata ispitivanje zadovoljstva
 • Razvoj interne komunikacije
  • vertikalna komunikacija (odozdo na gore/ odozgo na dole)
  • horizontalna komunikacija (međusektorska komunikacija)

Koristi od treninga

Usvajanje praktičnih alata za kontinuirani rad na kreiranju i uspostavljanju organizacione kulture sa ciljem maksimalne efekasnosti organizacije.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram