Izrada platnih razreda

Platni razredi su grupe radnih mesta koje su definisane na osnovu procene svakog pojedinačnog radnog mesta i njihovog naknadnog grupisanja u kategorije poslova iste ili slične vrednosti u konkretnoj kompaniji.

app installation

Proces izrade platnih razreda - faze:

  • Određivanje strukture svakog pojedinačnog radnog mesta
  • Dostavljanje informacija o svakom radnom mestu (uticaj, komunikacija, inovacija, potrebno znanje)
  • Vrednovanje radnih mesta
  • Grupisanje radnih mesta u istu vrednosnu kategoriju/platni razred

Evaluacija pozicija se obavlja na osnovu metodologije koja se bazira na utvrđivanju odgovornosti, ponašanja i kompetenci neophodnih za svako radno mesto.

Ciljevi izrade platnih razreda

  • Jasno rangiranje radnih mesta
  • Poređenje radnih mesta unutar kompanije
  • Osnova za pravičnu strukturu zarada
  • Alat koji omogućava poređenje radnih mesta u kompaniji sa radnim mestima na tržištu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram