Konstruktivno rešavanje konflikata

Konflikt se doživljava na svim nivoima ljudske aktivnosti, od međusobnog do međunarodnog. Konflikt je česta pojava i u modernim organizacijama. Ne postavlja se pitanje da li ste izloženi konfliktu, nego šta da radite sa konfliktom. Ovaj trening ima za cilj da poveća svest polaznika o tome šta je konflikt, da im omogući prepoznavanje sopstvenih stilova u rešavanju konflikta i da im pruži priliku da razviju neke od tehnika za efikasnije upravljanje konfliktom.

Ova znanja mogu pomoći zaposlenima da produktivnije koriste svoje radno vreme, brzo i efikasno rešavajući konflikte. To maksimizuje korišćenje resursa i ujedno je veliki benefit za samu poslovnu organizaciju.

Kome je trening namenjen?

 • Svim zaposlenima čiji se posao odvija u okruženju stalne izloženosti konfliktnim situacijama
 • Svima koji žele da poboljšaju svoje performanse u poslovnom životu, kao i da nauče neka pravila rešavanja konflikata u privatnom životu
 • Menadžerima koji rukovode i organizuju svoje timove

Sadržaj treninga

 • Pojam i definicija konflikata
 • Stilovi ponašanja u konfliktima
 • Rezultati konflikta
 • Komunikacijske tehnike i veštine za prevazilaženje konflikata
 • Asertivno (samopouzdano) ponašanje
 • Ja- govor i Ja- poruke; način da jasno izrazimo svoj stav, a da pritom ne ugrožavamo sagovornika
 • Pregovaranje; diskusija između sukobljenih strana u cilju postizanja međusobnog sporazuma
 • Medijacija; posredovanje neutralne/treće strane u konfliktu između sukobljenih strana

Koristi od treninga

Konflikt je neizbežan i kao takav predstavlja ozbiljnu prepreku za razvoj pozitivne atmosfere na radnom mestu i u praksi je prepoznat kao ozbiljan demotivišući faktor, u skladu sa tim cilj treninga je da se pomogne učesnicima da prepoznaju sopstveni stil rešavanja konflikata i da ga prilagode konkretnoj situaciji.

Trening daje priliku učesnicima da nauče tehniku aktivnog slušanja i rade na razvoju sopstvenog asertivnog ponašanja. Polaznici imaju mogućnost da nauče kako treba da intervenišu u kriznim situacijama i kako da u procesima pregovaranja i medijacije upravljaju konfliktima.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram