Izrada bonus šeme

Bonus koji se isplaćuje zaposlenima na osnovu njihovog godišnjeg učinka veliki je motivacioni faktor. Mnoge kompanije koje su počele sa primenom bonus šeme registrovale su smanjenje fluktuacije zaposlenih i bolje individualni učinak zaposlenih već nakon prve godine primene ovog sistema nagrađivanja.

Kako se pravi bonus šema?

Kreiranje godišnje bonus šeme se radi po metodologiji koja podržava sistem nagrađivanja po osnovu učinka i kao takva uzima u obzir individualni, kao i kompanijski učinak. Proces se bazira na utvrđivanju  uticaja pozicije na prihod/ rashod u kompaniji, kao i na identifikovanju individualnog učinka i doprinosa rastu prihoda kompanije.

Koraci prilikom izrade bonus šeme su sledećI:

visual data
  • Definisanje kompanijskih ciljeva- na godišnjem nivou
  • Postavka indidivualnih ciljeva koji su u skladu sa kompanijskim- na godišnjem nivou
  • Jasno definisanje težine cilja i kriterijuma ostvarenja ciljeva
  • Kreiranje matrice za izračunavanje bonusa
  • Definisanje bonusne politike kompanije

Postavljanje šeme bonusa je aktivnost koja prati proces evaluacije rada zaposlenih i kao takva predstavlja završetak procesa godišnjih razgovora i procene učinka zaposlenih. Tek sa uspostavljenom politikom bonusiranja dolazimo da toga da osim što procenjujemo učinak, dobar učinak i nagrađujemo, čime šaljemo jasnu poruku “da se svaki trud isplati” i motivišemo zaposlene za bolje poslovne rezultate u budućnosti.

Koji je cilj pravljenja bonus šeme?

  • Jasno definisana očekivanja kompanije od zaposlenih
  • Nagrađivanje dobrih poslovnih rezultata pojedinaca
  • Motivisanje zaposlenih da daju svoj maksimum u radu
  • Uspešnije poslovanje kompanije i ostvarivanje boljih rezultata
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram