Optimizacija poslovanja

U svakoj organizaciji ima prostora za unapređenje i optimizaciju i da bi krenuli tim putem potrebno je da sa jedne strane imamo dovoljno znanja i ideja kako da osmislimo taj napredak, a sa druge strane hrabrost i odlučnost da sprovedemo takvu promenu.

Zajedno sa Vama činimo ovaj put mogućim!

Šta obuhvata proces optimizacije poslovanja?

Proces optimizacije poslovanja koji predlažemo ima 3 koraka :

  1. Optimizacija kadrovske strukture u organizaciji- obuhvata snimanje nivoa postojeće stručne osposobljenosti zaposlenih, definisanje prostora za razvoj i potencijal zaposlenih, kao i utvrđivanje okvirnog potrebnog broja zaposlenih za obavljanje određenih poslova.
  2. Optimizacija rada po sektorima/ odeljenjima obuhvata snimanje i pregled opšteg stanja po sektorima/ odeljenjima, utvrđivanje oblasti rada gde je moguć napredak i definisanje konkretnih predloga za unapređenje rada.
  3. Definisanje konkretnih pokazatelja rada za svaki sektor/ odeljenje na osnovu kojeg se ubuduće može pratiti uspeh rada sektora/ odeljenja, kao i zaposlenih u sektoru/ odeljenju.

Podešavanjem svih ovih parametara dolazimo do mogućnosti da unapredimo rad i poslovanje organizacije.

Koliko traje proces?

file searching

Dužina procesa zavisi od veličine organizacije tj od broja sektora i odeljenja za koje se radi optimizacija poslovanja. Rukovodioci sektora/ odeljenja su angažovani na jednom do dva sastanka u ukupnom trajanju 3-4 sata. Ceo proces traje 1-2 meseca.

Šta je rezultat procesa?

  • Dokument u pisanoj formi sa presekom zatečenog stanja i predlogom mera za optimizaciju poslovanja (odnosi se na za kadrovsku strukturu, rad po sektorima i pokazatelje rada za svaki sektor- KPI)
  • Završni sastanak sa HR konsultantima na kome se prezentuju rezultati i predlozi, zajednički diskutuje o mogućnostima optimizacije i dinamici sprovođenja promena u organizaciji i pravi plan akcije za sprovođenje optimizacije u organizaciji
  • Podršku u realizaciji plana optimizacije (sastanak po zahtevu, telefonska podrška i sl)

Zašto da nas angažujete za proces optimizacije poslovanja?

Znamo da vlasnici, direktori i menadžment organizacije najbolje poznaju poslovanje matične organizacije. Uključenjem nas kao spoljnjih HR konsultanata u ovaj proces pruža se mogućnost sinergije: znanja koje mi imamo u oblasti HR-a i organizacionog poslovanja i poznavanja internog poslovanja od strane top menadžmenta. Rezultat je definisanje konkretnih koraka za optimizaciju poslovanja i pravljenje plana akcije.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram