Liderstvo

connecting teams3

Mnoge veštine čine uspešnog menadžera, ali podržavamo da su ključne sledeće:

 1. Komunikacija – kao jedan od ključnih elemenata menadžment veština. Dobra komunikacione veštine moraju biti savladane i usvojene da bi se postao efikasan menadžer ili lider. Zaposleni ne umeju da „čitaju misli”, ako nemaju ideju šta Vam je na umu Vaše upravljanje neće voditi ka uspehu.
 2. Motivacija – još jedan faktor koji utiče na uspešno rukovođenje. Zaposleni teže ka stagniranju kada motivacija opadne…uloga menadžera- lidera je da primenom različitih motivacionih tehnika poveća efikasnost svog tima.
 3. Timski rad – ovo ne podrazumeva samo upućivanje zaposlenih na saradnju jednih sa drugima već i uključivanje u tim i Vas samih. Mnogo puta potencijali zaposlenih budu protraćeni. Koristite potencijale drugih. Dobar lider prepoznaje i zna potencijale svog tima i lako i često delegira odgovornosti. To je ključ uspešnosti.

Sadržaj treninga

Liderstvo i stilovi upravljanja

 • Kvaliteti uspešnog lidera
 • Prepoznavanje ličnog stila rukovođenja
 • Prepoznavanje i razumevanje različitih pristupa u vođenju drugih
 • Kompetencije zaposlenih kao ključ za delegiranje, motivisanje i inspirisanje drugih

Komunikacija

 • Dobra komunikacija na radnom mestu
 • Razumevanje barijera u komunikaciji
 • Primena asertivnih tehnika za „win-win” komunikaciju
 • Razumevanje značaja feedback-a

Timski rad

 • Kako se tim razvija
 • Uloge u timu i kako ih balansirati
 • Razvijanje zaposlenih

Motivacija

 • Prepoznavanje faktora koji motivišu druge
 • Ciljevi, feedback, delegiranje odgovornosti, „prepoznavanje uspeha”, primeri, prostor za lično organizovanje, fleksibilnost
 • Primena motivacionih teorija i tehnika na realnu situaciju

Upravljanje promenama

 • Razumevanje razloga promena
 • Prepoznavanje uobičajenih reakcija na promene
 • Proces uvođenja promena
 • Kako efikasno upravljati svakom fazom procesa promena
 • Kako upravljati performansama i motivacijom zaposlenih tokom procesa promena

Koristi od treninga

 • Naučićete kako da se efikasno izborite sa neadekvatnom komunikacijom, kako da motivišete tim, kako da prepoznate lične kompetencije i da delegirate druge na osnovu njihovih kompetenci, kako da se postavite i suočavate sa situacijom promena u kompaniji
 • Stećićete znanja i usvojiti metode i tehnike koje Vas osposobljavaju da budete uspešni u ulozi lidera i da formirate lični imidž - kako profesionalno tako i privatno
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram