Postavljanje ciljeva (KPI)

Postupak kojim rukovodilac i zaposleni dogovaraju skup merljivih rezultata na početku godine, koji bi trebali da budu postignuti tokom godine.


be_the_hero

Način uspostavljanja procesa u kompaniji

I način

 • Upoznavanje menadžmenta sa metodologijom postavljanja ciljeva
 • Postavka ciljeva na nivou kompanije / sektora / tima
 • Obuka linijskih menadžera za definisanje različitih vrsta ciljeva za svakog zaposlenog
 • Ugovaranje ciljeva sa zaposlenima: vreme realizacije, težina cilja, kriterijum ostvarenja
 • Popunjavanje formulara / praćenje realizacije / korekcija ciljeva

II način

 • Definisanje finansijskih i nefinansijskih pokazatelja na nivou kompanije
 • Upoznavanje menadžmenta sa metodologijom postavke KPI
 • Definisanje pokazatelja – KPI – za svako radno mesto
 • Definisanje plana ostvarenja za sve KPI u tekućoj godini (min, target i maximum)
 • Obuka menadžera za tumačenje KPI / popunjavanje formulara / praćenje realizacije / korekcije

Cilj procesa

 • Usmeravanje svih organizacionih celina i zaposlenih ka jasno definisanim ciljevima
 • Merenje rada i stepena napretka u poslovanju na nivou organizacionih celina kao i pojedinaca
 • Osnova za postavljanje stimulativnog sistema nagrađivanja koje se zasniva na jasnim kriterijumima
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram